MONTÁŽ A OPRAVY HROMOSVODŮ - HRONAT

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MONTÁŽ A OPRAVY HROMOSVODŮ

SLUŽBY

Hromosvod je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Používá se jako ochrana budov a dalších objektů před poškozením tepelnými a mechanickými účinky blesku. 

Princip a funkce: 
Mezi zemí a bouřkovým mrakem může během bouřky vzniknout rozdíl elektrických potenciálů. K elektrickému bleskovému výboji dojde v místě, kde vzduchová vrstva mezi zemí a mrakem je nejtenčí. Proto bleskem bývají zasažena nejčastěji různá vyvýšená místa v krajině, např. stromy nebo budovy. Hromosvod využívá této zákonitosti a tím, že je umístěn nad chráněný předmět, zvyšuje se pravděpodobnost, že blesk zasáhne hromosvod (který bezpečně svede potenciál blesku do země) a nikoli objekt nacházející se pod hromosvodem.

Části hromosvodu: 
Každý hromosvod má tři hlavní části – jímací zařízení (jímač), svod a uzemnění.

Jímač
Jímač zajišťuje zachycení blesku. Bývá umístěn nejčastěji na vrcholu chráněného objektu, neboť blesk má tendenci zasáhnout nejvýše umístěné předměty. Jímače mohou být provedeny v podobě jímací tyče, jímacího vedení nebo mřížového jímače. Jímací tyč je plná ocelová tyč kolmo vztyčená na vrcholu objektu. Jímací vedení tvoří ocelový pozinkovaný drát průměru 8 nebo 10 mm vedený po střeše objektu rovnoběžně s jejím povrchem. 

Svod
Svod je elektrický vodič, který vodivě spojuje jímač blesku s uzemněním. Počet svodů se řídí obvodem půdorysu chráněného objektu. Na každých započatých 15 m obvodu půdorysu objektu náleží jeden svod. Svod, je-li veden po povrchu střechy, může sloužit také jako jímač.

Uzemnění
Uzemnění tvoří nejčastěji pásy ze zinkované oceli zakopané v zemi podél objektu. Uzemnění může být provedeno zemnícími tyčemi, deskami, dráty, či pásky, uloženo v zemi, nebo v základovém betonu. 
Provádíme montáže hromosvodových soustav dle platných norem ČSN. Nabízíme komplexní servis od projektové dokumentace, přes vypracování cenové kalkulace, dodání materiálu, montážních prací a vyhotovení revizní zprávy. Hromosvody montujeme na všechny typy staveb (bytové domy, rodinné domy, chaty, nebytové prostory, komerční a průmyslové objekty). Pro montáž používáme tyto materiály: 

AlMgSi  –  (hliník, hořčík, křemík), momentálně nejpoužívanější, lehčí na zátěž 
                   střechy, bezúdržbový, nižší pořizovací cena než Cu a vyšší než FeZn.

FeZn     –   (železo, zinek), menší životnost, méně odolný korozi (nutno obnovovat 
                   nátěry před revizí), levnější varianta než AlMgSi a Cu.

Cu         –   (měď), velmi dobrá elektrická a tepelná vodivost, mechanicky dobře 
                   zpracovatelný, odolný proti korozi, nejdražší varianta materiálu.Dále provádíme rekonstrukce hromosvodů a opravy hromosvodových soustav před i po revizních prohlídkách. 

Intervaly revizních prohlídek jsou dány normou ČSN. Výchozí revizní prohlídka se provádí u nových staveb a slouží jako podklad ke kolaudaci, periodická prohlídka se provádí pravidelně ve lhůtách 2 - 5 let podle druhu objektu a mimořádná prohlídka se provádí po rekonstrukci střechy nebo po manipulaci s hromosvodovou soustavou. Při periodických a mimořádných prohlídkách se kontroluje, zda hromosvod odpovídá projektové dokumentaci podle norem ČSN, jestli všechny součásti hromosvodu jsou v dobrém stavu a nejsou zkorodovány a hlavně jestli jsou vodivé části na střeše připojeny k hromosvodu nebo dostatečně chráněny oddálenými jímači. 

Důležitou ochranou před korozí je nátěr, který provádíme na všechny typy materiálu, dle potřeby zákazníků.
Pokud máte zájem, kontaktujte nás ! 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky